معاونت پژوهشی

واحدهای حوزه معاونت پژوهشی:

معاون پژوهش و فناوری : دکتر سیدحمید امامی

مدیر پژوهشی : دکتر سیدحسین قاضوی

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت : دکتر رضا شمسی پور دهکردی