معاونت پژوهشی

واحدهای حوزه معاونت پژوهشی:

معاون پژوهش و فناوری : دکتر سیدحمید امامی

مدیر پژوهشی : دکتر مریم جلیلی

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت : دکتر رضا شمسی پور دهکردی