فرم های کارشناسی ارشد

 

        دانلود مراحل تصویب و تدوین پروپوزال

 

        فرم‌های پیش از جلسه دفاع(تمامی صفحات تایپ و پرینت شود)

           فرم‌های پیش از دفاع

          فرم اطلاعیه جلسه دفاع   ( در یک صفحه تایپ گردد)

          4-فرم تحویل اصلاحات

 

     تدوین پایان نامه

         دستور خط فارسی 

         گزارش پیشرفت

         شرکت در جلسه دفاع

 

         فرم‌های پس از جلسه دفاع  

             1-  فرم تحویل پایان نامه

             2-  فرم اصلاح پایان نامه 

            3- فرم صورتجلسه دفاع  

 

         توجه:1 سی دی حاوی فایل های word و pdf پایان نامه باید تحویل کتابخانه شود.

         توجه 2: تنها نسخه الکترونیک پایان نامه باید تحویل کتابخانه شود

          شیوه‌نامه تدوین پروپوزال و پایان‌نامه

            شیوه نامه تدوین پروپوزال  

            فرم خام پروپوزال   

            شیوه تدوین پایان نامه

           شیوه نامه نگارش فهرست مراجع براساس فرمت APA

           فرم شورا(تحصیلات تکمیلی)

 

          کانال تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: t.me/ashrafi_graduate

 

 

     دانشجویان دکتری (فرم های دفاع پروپوزال)

       

    فرم درخواست دفاع پروپوزال   (فرم شماره1 - پس از تکمیل فرم به تحصیلات تکمیلی تحویل گردد)

    فرم اصلاحات داوران (فرم شماره2  -  به تعداد داوران فرم باید پرینت گرفته شود و در جلسه دفاع پروپوزال تکمیل شود .نسخه اصلی ان به تحصیلات تکمیلی تحویل شده و کپی آن نزد دانشجو باشد.)

    فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال (فرم شماره3- پس از تحویل اصلاحات و تایید داوران این فرم تکمیل شده و اصل آن به تحصیلات تکمیلی تحویل گردد)

 

     فرم پیش دفاع دکتری

 

      

     دعوت نامه شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد/دکتری

 

  فرم های فارغ التحصیلی   

           استشهاد محلی برای مفقود شدن دانشنامه وگواهی موقت

 

 

  فرم های آموزشی

           گواهی اشتغال به تحصیل

           فرم انصراف ازتحصیل

           مرخصی تحصیلی

           درخواست المثنی کارت دانشجویی

           فرم های کارآموزی

           فرم حذف واضافه

           فرم کمیسیون موارد خاص

           فرم شورا

           فرم شورا(تحصیلات تکمیلی)

           فرم حذف واضافه دانشکده علوم اداری و اقتصاد

           فرم تمدید پایان نامه

           آیین نامه دکتری دانشگاه شهید اشرفی