تلفن: 03136502820
فکس: 03136502825

Email:info@ashrafi.ac.ir

Email: internationaloffice@ashrafi.ac.ir

Email:sadeghi@ashrafi.ac.ir

Email:zhaleh.beheshti@ashrafi.ac.ir

https://t.me/ashrafi_university

instagram: pr_ashrafi_uni

اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قائم جنوبی
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی