جداول دریافت وام و مستندات قابل بارگزاری

 

مهلت این وامها تا سی و یک اردیبهشت ماه 1402 تمدید شده است.
 

14020218.JPG

140202181.JPG